• Dato
  • 2021/11/12

  • Klokkeslett
  • 1700

  • Pris
  • 4000,- NOK
Bli med

Leder av systemisk samtale, 6 lærerike helger

Dette er et kurs som er en del av en utdanning som kvalifiserer deg som leder av systemisk samtale. Kurset kan tas separat.

Vår forståelse av ubalanser som gir helseplager og andre plager.
1. Kroppens reaksjoner viser vei til det som er i ubalanse
2. Kroppens reaksjoner trenger et vitne for at de skal løse seg opp, dette vitne er den som eier plagene. Man løser ofte slike plager med å sette ord på følelser, men dette må gjøres så skånsomt og forsiktig at kroppen klarer å bearbeide det. bruk av markører er til stor hjelp, når noe er så fastlåst at man har liten kontakt med egen kropp.
3. De fleste av våre plager sitter i kroppen, vi må derfor ha fokus på kroppslige reaksjoner for å løse opp i plagene.
4. Vi må gå dit ubalansen er, for å løse opp i våre plager. Bruk av markører er et nyttig redskap i denne prosessen.
5. Plager i livet kan skyldes at vi bærer på uløste hendelser fra eget famileisystem, eller fra en gruppe eller organisasjon vi er medlem av. Dette er ubevisste proosesser. Alle former for sykdom og sosiale problemer kan skyldes at problemet eies av andre.
6.  Leder av systemisk samtale kan kun hjelpe andre med de tema og reaksjoner som man selv har løst i egen kropp. Dette betyr at leder av systemisk samtale hele tiden arbeider med egen prosess. Dette betyr ikke at man må ikke ha opplevd samme hendelser som den man hjelper. Det betyr at man kroppslig kan romme det som den som søker hjelp bærer på.
7. Forskjell på traumer og tidlige traumer, er at man mangler narrativ på tidlige traumer. Man har da ingen historie å forteller. bruk av markører er uuvurderlig hjelp når man skal bearbeidet det som ikke kan settes ord på.
8. Sannhet er det som gjør at helseplager dempes, eller forsvinner.
9. Mennesket er unikt, og det trenger derfor en unik tilnærming.
10. Leder av systemisk samtale sin rolle er å hjelpe den hjelpesøkende med å forstå seg selv, slik at den hjelpesøkende bedre kan hjelpe seg selv. Det er kun den som eier tankemønstre som kan endre dem. Det er kun den som har fortrengt følelser, som kan forløse dem. Slike prosesser er ofte umulige å gjennomføre alene.
11. Det er viktig at den hjelp som tilbys styrker den hjelpesøkende sin prosess. De som sker hjelp vil derfor lære å lytte mer til seg selv.
12. Det er ikke oftest ikke nødvendig at den hjelpesøkende deler alt. Ofte er overskrifter over vanskelige tema nok informasjon til leder av systemisk samtale, da vårt fokus ikke er på detaljer av hva som har skjedd (= venstre hjenre bevissthet og retraumatisering), men vårt fokus er på hvordan det ble opplevd kropplig.

Teoretiske bærebjelker.
1. Fenomenologi, lærer om det som er. Systemisk samtale er en metode hvor vi starter med det som er (det man søker hjelp for), og så går man sammen skritt for skritt, med bruk av markører, for å forstå hva dette handler om og å løse opp det fastlåste, eller komme i kontakt med det fortrengte.
2. Kroppen kan kun bearbeide små porsjoner om gangen. Daniel Siegel sitt toleransevindu er et godt hjelpemiddel, for å unngå at den hjelpesøkende blir overveldet på ny.
3. Alle hendelser som overvelder oss skaper de samme reaksjoner i kroppen: fight, flight og freeze reaksjoner. Kunnskap om nervesystemet og polyvagal teori er derfor viktig for å kunne forstå den hjelpesøkende sin prosess.
4. Franz Ruppert sin modell om sunne deler, fortrengte følelser og overlevedeler.
5. Betydning av indre trygghet, forstå trygghet som en fysiologisk tilstand, i samsvar med Stephen Porges.
6. David R Hawkins kart over bevisstheten, som viser mønstre forankret i venstre versus høyre hjerne bevissthet. Utdanningen legger til grunn at man kun kan hjelpe andre når man er tilstede med den hjelpesøkende i høyre hjerne bevisstheten.

Når vi jobber ut fra en høyre hjerne bevissthet vil den hjelpesøkende oppleve at noe er endret, samtidg som de vil ha vansker med å sette ord på endringen. De vil merke at tankestress forvinner, plager dempes, får mer energi, sover bedre, kort sagt kroppens systemer kommer mer og mer i balanse. På samme måte som det er vanskelig å forklare hvordan metoden virker, man må erfare dette.

Utdanningen går over 6 helger fordelt på tre tema vi fordyper oss i:

  1. Systemisk samtale, 2 helger
  2. Traumer, 2 helger
  3. Tidlige traumer, 2 helger

Pris er kr 4000 pr helg, tilsammen 24 000 kroner. Man betaler for en helg om gangen.

Datoer for kurs i 2021 er:
Systemisk samtale 12 – 14 nov 2021 og 7-9 jan 2022.
Tidlige traumer 4-6 feb 2022 og 18 – 20 mars 2022.
Traumer: 1 – 3 april 2022 og 20 – 22 mai 2022.

Tiden alle helger: fre 17 – 21, lørdag 0930 – 18, søndag 0930 – 1700, tilsammen 20 timer.